درباره ما

هر جا که نامی از اپل برده میشود ، نا خودآگاه ذهن به سوی استیو جابز بزرگ می رود

محبوبیت سرویس های اپل بر هیچکس پوشیده نیست ، یکه تازی او به سوی دست آوردهای جدید همگان را به وجد می آورد

سیبیا جایی ست برای دوست داران استیو جابز و آفریده او ، اپل